filip2_zmniejszacz-pl_19475Dziękuję Bożej Opatrzności i ludziom, że w czasie tej mojej pielgrzymki po ziemi niemieckiej mogę się spotkać z Wami, którym tu, w Niemczech, wypadło żyć i pracować, tworzyć historię własną, rodziny, kraju i tworzyć równocześnie historię zbawienia".      Jan Paweł II

Rozpowszechnianie Szkół Nowej Ewangelizacji rozpoczął świecki teolog Jose Prado Flores. To człowiek bardzo skromny, którego pasją stała się ewangelizacja. Podporządkował jej całe swoje życie. Łączy swą posługę z powołaniem męża i ojca.

Na pytanie co jest ważniejsze, rodzina czy ewangelizacja, odpowiada że najpierw należy ewangelizować, ale pierwszym miejscem, gdzie należy ewangelizować jest właśnie rodzina. W 1980 roku powstała Szkoła Świętego Andrzeja w Meksyku.  Dała ona początek ponad 300 istniejącym obecnie szkołom formującym świeckich do podejmowania drogi życiowej.

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest konkretną wizją i programem ewangelizacji, skierowanym do osób ochrzczonych, ale nie mających żywej relacji z Jezusem. Stanowi ona odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do odnowy kościoła, człowieka, wspólnot i grup modlitewnych, zawarte w Misji Zbawiciela. Szkoła Nowej Ewangelizacji wyrasta na gruncie wspólnoty, którą tworzą osoby zewangelizowane i ewangelizujące. A więc takie które nie przekazują teorii, ale dzielą się swoim doświadczeniem wiary, są świadkami, a nie nauczycielami. Szkoła realizuje swój cel poprzez systematyczną formację osób, które chcą ewangelizować oraz tych, którzy chcą formować nowych ewangelizatorów, tak, aby potrafili w swoim środowisku przekazać Słowo Dobrej Nowiny o Jezusie w sposób dla każdego zrozumiały i opierający się na  osobistym doświadczeniu.

Podczas II wojny światowej z obszarów dawnej Polski zostało przewiezionych na przymusowe roboty do Trzeciej Rzeszy tysiące Polaków. Po zakończeniu działań wojennych zorganizowano dla nich „obozy zbiorowe”. Ich zadaniem było pomoc w powrocie do kraju,  na emigrację lub w pozostaniu w Niemczech. W tym samym czasie na terenie parafii Trójcy Świętej w Münster powstało duszpasterstwo oraz polska szkoła.

Po przewrocie w krajach Europy Wschodniej, który nastąpił w latach dziewięćdziesiątych,  do misji zaczęli przychodzić pracownicy na kontraktach, robotnicy sezonowi, turyści, przedstawiciele sztuki, kultury i nauki, studenci oraz dzieci i młodzież przebywająca na zasadzie wymiany szkół. czy też na wakacjach. Po pewnym czasie Polska Misja Katolicka za zgodą kurii niemieckiej otrzymała nowe Centrum Misyjne, które objęło kościół świętej Elżbiety, Dom Parafialny, salki katechetyczne oraz pomieszczenia na biura parafialne.

Tak więc powstała wspólnota będąca owocem ewangelizacji, jaką przeprowadzono wśród rodaków na niemieckiej ziemi. Jak apostoł Filip radością spotkania Jezusa w swoim życiu podzielił się z Bartłomiejem i zaproponował mu osobisty kontakt z obiecanym Mesjaszem, tak Wspólnota zrodziła się z posługi Słowa, jaką pełnili w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie Bracia ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Filipa z Mrągowa. To oni przeprowadzili pierwszy Kurs Filipa. W 2000 roku grupa modlitewna przejmuje tożsamość wspólnoto-szkoły zaproponowaną przez Szkoły Nowej Ewangelizacji świętego Filipa i staje się Wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną świętego Bartłomieja.

Szkoła ta przygotowuje uczestników do ewangelizacji poprzez udział w teoretyczno - praktycznych kursach. Modlitwa, nauczanie i praktyka stanowią jej podstawowe elementy. W ten sposób przekazuje nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim doświadczenie i uczy jak przepowiadać, jak założyć wspólnotę i żyć w niej, jak argumentować prawdy wiary. Treści kursów są przekazywane w prosty sposób, co daję możliwość łatwego ich odtwarzania. Zainteresowani mogą skorzystać z piętnastu kursów: Filipa, Jana, Pawła, Mojżesza, Sekretu Pawła, Apollosa, Miriam, Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, Uczniów z Emaus, Biblijnej Historii Zbawienia, Jezusa w czterech Ewangeliach, Wspólnoty, Tymoteusza, Kany Galilejska, Melchizedeka.