pro_rodzinaBardzo niski przyrost naturalny i rosnąca liczba ludzi w wieku podeszłym, skłoniły polityków do działań w kierunku zmiany struktury populacji, a więc mobilizacji społeczeństw do prokreacji.

Jednym z forów wymiany myśli stało się Europejskie Przymierze dla Rodzin (EAFF). Inicjatorką jego powstania była w 2006 r. Ursula von der Leyen, minister Niemiec do Spraw Rodziny. Swoją wizję przedstawiła Radzie Ministrów w czasie prezydencji Niemiec UE. Została ona zaakceptowana 8 marca 2007 r.

Z Przymierza dla Rodzin wynikają 2 główne inicjatywy instytucjonalne:

• powołanie przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów problematyki demograficznej. Grupa zebrała się po raz pierwszy w czerwcu 2007 r.,  składa się z 27 ekspertów rządowych i kilku ekspertów niezależnych i będzie asystować w przygotowaniu raportów na temat demografii.

• powołanie Obserwatorium Problematyki Demograficznej. Prowadzone będą prace badawcze w dziedzinach związanych z demografią i politykami rodzinnymi.

Nasze prawa w UE

W kontekście działań podjętych przez Europejskie Przymierze oraz powołane do tego instytucje, musimy mieć świadomość, że jako rodzina podlegamy prawnej ochronie. Zapewnia ją EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA, którą Polska ratyfikowała 10.06.1997 r. W niej zawarte są prawa i zasady, które mają być realizowane. Czytamy tam m.in.:

  1. 16. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, ma prawo do odpowiedniej ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej dla zapewnienia jej pełnego rozwoju.
  1. 17. Matki i dzieci, niezależnie od stanu cywilnego i stosunków rodzinnych, mają prawo do odpowiedniej ochrony socjalnej i ekonomicznej
  1. 18. Obywatele każdej z Umawiających się Stron mają prawo do prowadzenia wszelkiej działalności zarobkowej na terytorium innej Umawiającej się Strony, na zasadzie równości z obywatelami tej ostatniej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ważnych powodów ekonomicznych lub społecznych
  1. 19. Pracownicy migrujący, którzy są obywatelami Umawiającej się Strony, oraz ich rodziny mają prawo do ochrony i pomocy na terytorium każdej innej Umawiającej się Strony. Sposób ich wprowadzania w życie określają kolejne artykuły

(Całość dokumentu http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/0067.htm)

To, w jakim stopniu są one spełniane w praktyce, zależy przede wszystkim od nas, bo to my decydujemy, komu ich realizację powierzamy.

W Budapeszcie o rodzinie

Europa dla rodzin, rodziny dla Europy – zagadnienia polityki ludnościowej” to temat „Tygodnia Rodziny” zorganizowanego w Budapeszcie w marcu, w ramach prezydencji węgierskiej. Węgry przyjęły problematykę rodzinną jako jeden z priorytetów swojej prezydencji w Radzie UE.

„Tydzień Rodziny” wypełniły konferencje i spotkania. Wspólne było przekonanie, że najważniejszym problemem dzisiejszej Europy jest niż demograficzny. W ramach „Tygodnia” odbyła się też konferencja, zorganizowana przez episkopat „Odpowiedzialność Państwa i Kościoła za kolejne pokolenia”. W trakcie wystąpień i dyskusji podkreślano niepokojący spadek liczby urodzeń we wszystkich krajach Europy i olbrzymiej skali migracji. Łącząc te dwa zagadnienia, uznano zachwianie istniejącego w przeszłości i – choć w dużo mniejszym stopniu – również dziś, systemu solidarności międzypokoleniowej. Podkreślano konieczność prowadzenia polityki na rzecz rodziny jako środka zapobiegającego katastrofie systemów ubezpieczeń i systemów polityki socjalnej.

W spotkaniach brali udział przedstawiciele węgierskiego rządu: minister zasobów, minister ds. społecznych, rodziny i młodzieży, Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji.  Z Polski obecni byli przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia –  Paweł Wosicki i Antoni Zięba, Przymierza Rodzin – Michał Ginter i Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus" – Teresa Kapela.

Węgrzy potrafią, mimo kryzysu
Rząd węgierski w ostatnich miesiącach przyjął szereg rozwiązań chroniących rodzinę, zaczynając od zmian konstytucyjnych, przez ulgi podatkowe, zagwarantowanie płatnego trzyletniego urlopu, zrównanie praw rodziców adoptujących dzieci, ułatwienia w podejmowaniu pracy w zmniejszonym wymiarze.

Kilka konkretów: urlop macierzyński trwa na Węgrzech 24 tygodnie i jest płatny 70% pensji; zabezpieczenie finansowe obejmuje również matki, które nie pracowały wcześniej. Urlop wychowawczy trwa 3 lata, mogą go wziąć rodzice, ale również dziadkowie. Po ukończeniu pierwszego roku życia dziecka rodzic może urlop łączyć z pracą. Przez cały urlop wychowawczy opiekun otrzymuje 107€ miesięcznie (wysokość najniższej emerytury). Świadczenia rodzinne wzrastają wraz z liczbą dzieci: 46€ na pierwsze, 50€ drugie, 60 € na trzecie. Wprowadzono ponadto ulgę podatkową: 223€ miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko i 723€ na kolejne.

Niedługo Polska obejmuje prezydencję w UE. Wnioskując z dotychczasowych działań MSZ, najważniejsze są słynne już bączki, które wedle informacji z ministerstwa „posłużą jako upominki artystyczne polskiej prezydencji”, i trudno przewidzieć, co będzie jej głównym tematem. Skojarzenia z bączkami nie są optymistyczne.