family2Ewa Kowalewska z Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia apeluje o realne działania na rzecz polskich rodzin. Wszyscy dorośli Polacy mogą złożyć swój podpis.

Z uwagi na wyjątkowy atak, prowadzony przeciwko tradycyjnemu małżeństwu i rodzinie przez środowiska zainteresowane legalizacją związków partnerskich, proponujemy Państwu podpisanie załączonego APELU wystosowanego przez przedstawicieli organizacji pomorskich. Apel ten zostanie szeroko rozpowszechniony.
Uważamy, że sytuacja wymaga jednoznacznego, publicznego opowiedzenia się w obronie małżeństwa i rodziny czyli sprawy najważniejszej. Występując razem jesteśmy silniejsi. Istnieje też możliwość, aby każdy wystosował swoją petycję indywidualnie, co jest bardzo pożądane.
Apel można podpisać jako osoba upoważniona w imieniu organizacji społecznej albo jako osoba prywatna używając poniższego formularza. Z uwagi na bezpieczeństwo jeden adres e-mailowy można użyć tylko raz.
Akcję zbierania podpisów koordynuje Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, która gwarantuje bezpieczeństwo przekazu informacji.
Ewa Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Gdańsk, 4 lutego 2013 r.
A P E L POMORSKICH STOWARZYSZEŃ
O ZAPRZESTANIE ATAKÓW NA MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ
ORAZ O PRZYJĘCIE NARODOWEGO PROGRAMU POLITYKI RODZINNEJ
Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są sprzeczne z deklaracjami o jej wspieraniu, a nawet ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Rodziny.
W grudniu 2012 r. rząd podpisał Konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet, która pod tym nośnym i społecznie akceptowanym hasłem ukrywa rzeczywisty cel, jakim jest oparta na ideologii gender walka z tradycyjnym małżeństwem, rodziną i wychowaniem dzieci.
Od kilku tygodni prowadzona jest intensywna propaganda na rzecz wprowadzenia związków partnerskich. Zmierza ona do zakwestionowania ładu społecznego poprzez zmarginalizowanie trwałego małżeństwa i opierającej się na nim rodziny.
Polska rodzina przeżywa kryzys, a powyżej wymienione działania tylko go pogłębiają. Zamiast podważania znaczenia podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, oczekujemy przygotowania Narodowego Programu Polityki Rodzinnej. Powinien on być rzetelnie przedyskutowany z rodzinami i organizacjami prorodzinnymi, ponadpartyjny i oprócz diagnozy zawierać konkretne działania państwa i samorządu na rzecz wzmocnienia rodzin.
Przypominamy:
* Młodzi ludzie i całe rodziny masowo wyjeżdżają z Polski w poszukiwaniu normalnych warunków życiowych (w ostatnich latach ponad 2 miliony).
* Dramatycznie wzrasta bezrobocie, słabnie rozwój gospodarczy, a nakłady na politykę rodzinną w Polsce są wśród najniższych w Unii Europejskiej.
* W ciągu ostatnich 20. lat populacja polskich dzieci w wieku 0-17 lat zmalała o ponad 4 miliony.
* W skrajnym ubóstwie żyje ok. 2,5 mln osób. Dotyka ono głównie rodzin wielodzietnych, które ponoszą największe trudy wychowania następnego pokolenia.
* Wzrasta liczba dzieci wychowywanych w zastępczych formach opieki, poza naturalnymi rodzinami i wynosi ok. 95 tys.
* Państwo promuje samotne wychowanie dzieci (przez preferencje podatkowe, pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w żłobkach i przedszkolach itd.), co zwiększa liczbę dzieci wychowywanych tylko przez jednego rodzica i jest sprzeczne z ich podstawowym dobrem.
Te i wiele innych problemów dotyczących polskich rodzin wskazują, że pilnie potrzebny jest Narodowy Program Polityki Rodzinnej, a nie budowanie alternatywy dla małżeństwa poprzez związki partnerskie.
Apelujemy do wszystkich, dla których ważna jest kondycja polskiej rodziny, o poparcie naszego stanowiska.
Tutaj można złozyć podpis: http://www.hli.org.pl/drupal/pl/apel