Podrczniki_fot.Ilike_FotoliaNiewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2012'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach. Stowarzyszenie "Rzecznik Rodziców"  ustaliło, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci. Mówi o tym art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2012

Rząd chwali się w tym roku zwiększeniem środków na program ,,Wyprawka szkolna''. Jednocześnie znacząco ograniczył liczbę uczniów którzy mogą się ubiegać o refundację. Zabrakło też kampanii informacyjnej - wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji. Szczegółowych przepisów nie znają też nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty, którzy najczęściej podają tylko informację, że zwrot należy się rodzinom nieprzekraczającym progu dochodowego. 
To dlatego w zeszłym roku nie rozdysponowano dużej częsci środków w ramach programu.

W rozporządzeniu jest tak wiele obostrzeń wykluczających z prawa do zwrotu, że grupa osób objętych ,,promocją'' jest naprawdę niewielka (szczegóły poniżej). Mimo tego warto dokładnie sprawdzić czy mamy prawo do refundacji. A jeśli tak, to złożyć wniosek i dać sobie szansę na odzyskanie choćby znikomej części naszych podatków. I oczywiście przekazać informację znajomym rodzicom.

1. Kryteria otrzymania pomocy:

- ze względu na kryterium dochodowe – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto (czyli poniżej minimum egzystencji), lub dla rodziców uczniów klasy 1 szkoły podstawowej 552,30 zł (próg uprawniający do świadczeń rodzinnych, pozostający poniżej poziomu minimum socjalnego)
- bez względu na kryterium dochodowe – jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istnieje uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy.

Uzasadnione przyczyny są opisane w Ustawie o pomocy społecznej w art. 7.
Wśród kilku innych przyczyn w punkcie 8 tego artykułu jest mowa o ,,ochronie macierzyństwa lub wielodzietności'', co stanowi uzasadnioną przyczynę udzielenia pomocy (w tym wypadku dofinansowania zakupu podręczników). Według Ministerstwa Pracy rodzina wielodzietna to rodzina posiadająca 3 i więcej dzieci.

(Uwaga! W związku z tym, że uczniów klas pierwszych obejmuje wyższy próg dochodowy, nie można ubiegać się o zwrot kosztów na podręczniki dla pierwszoklasistów jeśli nie spełniamy kryterium dochodowego, nawet w przypadku wielodzietności).

2. Dodatkowe ograniczenia:
- refundacja obejmuje jedynie uczniów klas: II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych z pozostałych klas.
Uczniowie klas I są wyłączeni z programu, jeśli jedynym kryterium miałaby być wielodzietność (mają za to wyższy próg dochodowy, nie 351zł jak pozostali uczniowie lecz 552zł )

- rząd ograniczył w tym roku liczbę osób, które mogą skorzystać z refundacji poza kryterium dochodowym. W roku ubiegłym mogło to być maksymalnie 10% z ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej i I klasy liceum, w całej gminie. W tym roku program może objąć jedynie 5% uczniów tych klas.

- ostateczna decyzja o przyznaniu refundacji została pozostawiona do uznania dyrekcji szkoły.

3. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania:

- Wniosek.
Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

- Uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc jako rodzina wielodzietna.

- Rachunek.
Jak informuje MEN ,,dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu''.

więcej na: http://www.rzecznikrodzicow.pl/zwrot-za-podreczniki